ESHOP > Ohňovec brázditý (Phellinus Linteus)

Ohňovec brázditý (Phellinus Linteus)

Novinka jedinečný originál na trhu GANODERMA LUCIDUM 3 in 1 v originálním složení.

100% čistý a originální výrobek bez pojiv a éček či jiných substancí.

Díky svým magickým aktivním složkám a léčivým funkcím jsou houby přirozeným ochráncem lidského zdraví. Čínské jméno naší společnosti "益要圣" pochází z anglické "esence", což znamená, že se jedná o podstatu hub. Zaregistrovaná ochranná známka patentu "河南河阳" pochází z písemné práce "U učitele" Han Yu, která předpokládá, že houby přijímá člověk proto, aby byl zdravější, energičtější a plný moudrosti.

Surovina pro náš výrobek pochází od našeho certifikovaného dodavatele hub, který je 3 největší pěstitel a zpracovatel hub v ČÍNĚ již po dobu 15 roků. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování jedlých hub a získal značné zkušenosti a vynikající úspěchy, zejména v oblasti pokročilé fermentační techniky a extrakce a separace polysacharidů z jedlých hub.

Jeho kultivační základy se nacházejí především v horských oblastech a na horských pastvinách v provinciích Qinghai, Tibetu, Sichuan, Yunnan, Gansu a Guizhou.

Přesně tam se pěstují ty nejkvalitnější houby s vysokým obsahem a vyváženým poměrem všech účinných látek, určené k dalšímu zpracování.

Zařízení na zpracování polysacharidů našeho dodavatele jsou konstruovány přísně podle světových standardů GMP. Při výrobě polysacharidů či jiných účinných složek se systém HACCP používá společně se standardním nařízením o výrobě provedeným společností ESSE. Výroba probíhá podle certifikace systému ISO9001, ISO14000, OHSMS18000.

Ganoderma lucidum je houba, která je používána v mnoha asijských kulturách a také v Číně více než 2000 let k přirozené obranyschopnosti imunitního systému. Ganoderma - Reishi je houba s vysokým obsahem účinných látek. Téměř vše, co se tehdy vědělo a popsalo o účincích Reishi, bylo současnými vědeckými studiemi dokázáno a potvrzeno.


Jedná se o jeden z nejkvalitnějších a cenově nejlepších produktů na trhu, nyní akční cena 799 Kč

Omezená akce se skvělou cenou na více kusů pouze do vyprodání zásob!


(id:ohno sk)
39,96 EUR
 -30%
27,96 EUR
cena bez DPH 24,31 EUR
dostupnost: skladem

Medicinální houba

Ohňovec brázditý Extrakt

CZ:Ohňovec brázditý (Phellinus linteus) standardizovaný extrakt s 30% polysacharidů připravený šetrnou extrakcí tak, aby byl organismus schopen vstřebat co největší množství účinných látek.

AN:Phellinus linteus standardized extract with 30% polysaccharides prepared by gentle extraction so that the body is able to absorb as many active substances as possible.

AN :To learn more about this product, you will be able to find out about everything that interests you about the product in question as a source of information on medicinal herbs and biological fiction

Just click on this link here  Ohňovec brázditý Extrakt.

CZ:Chcete-li se o tomto produktu dozvědět více, poslouží Vám jako zdroj informací stránka s tématikou léčivých rostlin a biologického smyšlení v medicíně , kde se dozvíte vše co Vás o daném produktu zajímá.

Klikněte zde:  Ohňovec brázditý Extrakt

AN:Phellinus linteus (Phellinus linteus) is a wood-like fungus-like fungus, growing especially on mulberry, beech, oak and several conifers. The edges of the puppies are yellow in color and the whole is non-edible because it has a woody consistency. Frowning Firefighter grows very slowly and its cultivation under artificial conditions is very complicated. Therefore, along with Cordyceps sinensis and Reishi are among the rare mushrooms.
 
In traditional Chinese medicine, Phellinus linteus has a millenary tradition of treating diseases such as digestive problems, diarrhea, internal bleeding, and cancer. Local doctors and folk healers cure diarrhea, internal bleeding, vomiting and even cancer. The first scientific study of its healing effects came out in 1971, when the firefighter was scientifically researched for the first time by the Japanese scientist Sasaki, and since then his polysaccharides as well as low-molecular substances have been subjected to thorough research. In an effort to apply the traditional knowledge of this fungus to Western science standards, research begins in the 1980s and is more intense up to 20 years later. Researchers have gradually demonstrated the immunomodulatory and anti-tumor effects of the fungus. They have shown that P. linteus induces cellular disassembly (apoptosis) in many cancers without damaging normal tissues. Studies on antitumor activity and synergy with conventional cytostatics have gradually confirmed the status of the flame as a potent agent in the fight against cancer. Clinical experience with P. linteus is still increasing. In recent clinical trials, the flame extract was effective in prostate cancer and hepatocellular carcinoma with metastases in the lungs. Since the very beginning of the research, great attention has been paid to polysaccharides but, over time and new research, other new biologically active substances of this fungus and their pharmacological and toxicological effects are discovered and isolated by P. linteus.
 
Isolated polysaccharides have demonstrated immunomodulatory properties. Said polysaccharides are still supplemented with heteropolyglycans in the furnace. These are polysaccharides that are linked to a peptide group. In the peptide part we can find serine and threonine, which are immunostimulants.
 
Blood polysaccharides stimulate B-lymphocytes, stimulate and suppress, and suppress tumor growth and metastasis. They can stimulate B-lymphocytes and also have immunosuppressive effects that are likely to slow the growth of tumors. Also, the acidic heteropolyglycans in which the polysaccharide is bound to the peptide can also participate in the biological effect of polysaccharides of P. linteus. Their peptide moiety contains a large amount of serine and threonine and the compounds exhibit immunostimulatory activity. In studies, they were administered orally to mice with experimental arthritis, significantly suppressing the symptoms of the disease. P. linteus peptidoglycans stimulate B-lymphocyte activity and have anti-inflammatory effects. The polysaccharide components of the P. linteus flask also have other biological effects. E.g. mitigate the course of experimental shock in laboratory animals, or protect the liver from the hepatotoxic effect of tetrachloromethane and other hepatotoxins. The methanolic flax extract has antibacterial activity and is effective against resistant strains of Staphylococcus aureus.
 
Other substances found in the P. linteus flame are of interest, for example hispidine, which has strong antioxidant effects, or hispolone, which stops the proliferation of human epidermoid KB cells, lung carcinoma and gall bladder cells, prevents metastasis and also has analgesic effects. Another group of substances found in the P. Linteus Flame are furan derivatives of Phellinusfurans A and B that inhibit (diminish) the hemolytic activity of human serum. An important group of secondary metabolites of the flame are also antioxidant-active polyphenols. One of the last bioactive substances of the flame retardant is an anti-inflammatory inotilon. Clinical experience with P. linteus flares is increasing. In recent clinical trials, the flame extract was effective in prostate cancer and hepatocellular carcinoma with metastases in the lungs.
 
The extract from the furnace flame contains not only large molecules of polysaccharides and heteropolyglycans. Other substances found in the P. linteus flame are of interest, for example hispidine, which has strong antioxidant effects, or hispolone, which stops the proliferation of human epidermoid KB cells, lung carcinoma and gall bladder cells, prevents metastasis and also has analgesic effects. Other compounds inhibit the polypheresis of some cancer cells, and phellinone is a potent inhibitor of enoyl-ACP-reductase known gold staphylococcus (Staphylococcus aureus). Anti-oxidative activity also includes polyphenols and styrylpyrones, which are among the secondary metabolites of the pyloric pyruvate. Another group of substances found in the P. Linteus Flame are furan derivatives of Phellinusfurans A and B that inhibit (diminish) the hemolytic activity of human serum. An important group of secondary metabolites of the flame are also antioxidant-active polyphenols. One of the last biologically

CZ:Ohňovec brázditý (Phellinus linteus) je dřevokazná houba podobná choroši, která roste zejména na moruši, buku, dubu a na několika jehličnanech. Okraj plodnic má žlutou barvu a celá je nejedlá, protože má dřevitou konzistenci. Ohňovec brázditý roste velice pomalu a jeho pěstování v umělých podmínkách je velice složité. Proto se spolu s Cordyceps sinensis a Reishi řadí mezi vzácné houby.

V tradiční čínské medicíně má Ohňovec Phellinus linteus tisíciletou tradici v léčbě nemocí jako jsou zažívací potíže, průjem, vnitřní krvácení a rakovina. Tamní lékaři a lidoví léčitelé jím léčí průjmy, vnitřní krvácení, zvracení a dokonce i rakovinu. První vědecká studie o jeho léčivých účincích vyšla v roce 1971, kdy ohňovec poprvé vědecky zkoumal japonský vědec Sasaki, a od té doby byly jeho polysacharidy a také nízkomolekulární látky podrobeny důkladnému výzkumu. Ve snaze aplikovat tradiční vědomosti o této houbě do norem západní vědy, začínají v 80. letech minulého století výzkumy, které jsou intenzívnější až o 20 let později. Výzkumníci postupně prokázali imunomodulační a protinádorové účinky houby. Prokázali, že P. linteus vyvolává buněčnou demontáž (apoptózu) u mnoha druhů rakovin, aniž by nějak poškozoval normální tkáně. Studie o protinádorovém působení a synergii s konvečními cytostatiky postupně potvrzují status ohňovce brázditého jako účinného prostředku  v boji proti rakovině. Klinických zkušeností s ohňovcem P. linteus  však stále přibývá. V nejnovějších  klinických testech byl extrakt z ohňovce účinný u rakoviny prostaty a u hepatocelulárního karcinomu s metastázemi do plic. Od samého počátku výzkumu byla věnována velká pozornost polysacharidům , ale postupem času a novým výzkumem jsou u Ohňovce P. linteus  objevovány a izolovány další nové  biologicky účinné látky této houby a jejich farmakologické a toxikologické účinky.

Izolované polysacharidy mají prokázané imunomodulační vlastnosti. Zmíněné polysacharidy se v ohňovci brázditém ještě doplňují s heteropolyglykany. Jde o polysacharidy, které jsou navázané na peptidovou skupinu. V peptidické části můžeme nalézt hojně zastoupeny seriny a threonin, což jsou imunostimulační látky.

Polysacharidy ohňovce stimulují B-lymfocyty, mají stimulační i supresivní účinky a potlačují růst nádorů a tvorbu metastáz. Dovedou stimulovat B-lymfocyty a zároveň mají i imunosupresivní účinky, které pravděpodobně stojí za zpomalením růstu nádorů.Na biologickém účinku polysacharidů ohňovce P. linteus se mohou podílet také kyselé heteropolyglykany, v nichž je polysacharid navázán na peptid. Jejich peptidická část obsahuje velké množství serinu a threoninu a látky vykazují imunostimulační aktivitu. Ve studiích byly podávány orálně myším s experimentální arthritidou, významným způsobem potlačují příznaky nemoci. Peptidoglykany P. linteus stimulují aktivitu B-lymfocytů a mají protizánětlivé účinky. Polysacharidové složky ohňovce P. linteus mají i další biologické účinky. Např. zmírňují průběh experimentálního šoku u laboratorních zvířat nebo chrání játra před hepatotoxickým účinkem tetrachlormethanu a jiných hepatotoxinů. Methanolický extrakt ohňovce má antibakteriální aktivitu a je účinný proti rezistentním kmenům Staphylococcus aureus.

Z jiných látek nalezených v ohňovci P. linteus je významný např. hispidin, který má silné antioxidační účinky nebo hispolon, který zastavuje proliferaci lidských epidermoidních KB buněk, buněk plicního karcinomu a žlučníku, zabraňuje tvorbě metastáz a má také analgetické účinky. Další skupinou látek nalezených v ohňovci P. Linteus, jsou furanové deriváty phellinusfurany A a B, které inhibují (tlumí) hemolytickou aktivitu lidského séra. Významnou skupinu sekundárních metabolitů ohňovce tvoří také antioxidačně účinné polyfenoly. Jednou z posledních biologicky aktivních substancí ohňovce je protizánětlivě účinný inotilon. Klinických zkušeností s ohňovcem P. linteus stále přibývá. V nejnovějších  klinických testech byl extrakt z ohňovce účinný u rakoviny prostaty a u hepatocelulárního karcinomu s metastázemi do plic.

Extrakt z ohňovce brázditého neobsahuje pouze velké molekuly polysacharidů a heteropolyglykanů. Z jiných látek nalezených v ohňovci P. linteus je významný např. hispidin, který má silné antioxidační účinky nebo hispolon, který zastavuje proliferaci lidských epidermoidních KB buněk, buněk plicního karcinomu a žlučníku, zabraňuje tvorbě metastáz a má také analgetické účinky. Ostatní sloučeniny inhibují polyferaci některých rakovinných buněk a phellinon je silný inhibitor enoyl-ACP-reduktázy známého zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus). Antioxidační aktivitu vykazují také polyfenoly a styrylpyrony, které patří mezi sekundární metabolity ohňovce brázditého. Další skupinou látek nalezených v ohňovci P. Linteus, jsou furanové deriváty phellinusfurany A a B, které inhibují (tlumí) hemolytickou aktivitu lidského séra. Významnou skupinu sekundárních metabolitů ohňovce tvoří také antioxidačně účinné polyfenoly. Jednou z posledních biologicky aktivních substancí ohňovce je protizánětlivě účinný inotilon. 

Phellinus linteus- Ohňovec brázditý

AN composition: Phellinus Linteus extract of 30% polysaccharides. The extract has a standardized content of active substances. Cellulose capsule

CZ složení: Ohňovec brázditý,extrakt 30% polysacharidů, standardizovaný obsah účinných látek. Celuozová kapsle

AN: Capsule / Value Composition
 
1caps. contains
Ohňovec brázditý (Phellinus Linteus )
320mg

No daily volue established. Servings  per  container: 38.4 g / + -5%.

AN: recommended dosage: take 1-2 capsules twice a day, at least 20 minutes before a meal or 30 minutes after a meal. For better efficiency, drink warm water or tea.

CZ : doporučené dávkování: užívejte 2x denně 1-2 kapsle, minimálně 20 minut před jídlem či 30 minut po jídle. Pro lepší účinnost zapíjejte teplou vodou či čajem.

Warning: keep out of reach of children. Do not take a supplement if you are under 18, pregnant or nursing a baby, or you have any known or suspected medical conditions. Store: Store in a cool and dry place. Keep away from direct sunlight and heat. Storage: store in cool and dry place and sealed packaging.Keep away from direct sunlight and heat.

Varování: nepřekračujte doporučené denní dávkování. V případě nežádoucích účinků přestaňte preparát užívat.  

Upozornění: není určeno dětem do 18 let. Není určeno těhotným a kojícím ženám. Ukládejte, mimo dosah dětí Skladujte v suchu, temnu a chladu, v dobře uzavřeném obalu.

CZ :Užívání pro EU / CZ: jedná se o potravinu PNT (novel food - nové potraviny). Na rozdíl od uvedených zemí SNS ,RU,USA ,CA, AUS a další země není orální užívání Phellinus linteus- Ohňovec brázditý v CZ a zemích EU zatím schváleno.

AN :NOTICE : the EU / UK: this is the PNT food (novel food - new foods). Unlike those of the CIS countries,  SNS ,RU ,RU, USA, CA, AU and other countries are not taking oral Phellinus linteus- Ohňovec plowing in CZ and EU countries not yet approved.

CZ: Důležité upozornění: Přestože se jedná podle FDA Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv v USA (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) o kvalitní a bezpečný produkt  není Phellinus linteus- Ohňovec brázditý  v CZ -EU státními úřady zatím  schváleným  doplňkem stravy.Jako nová potravina PNTnovel food ** čeká na shcvalovací prces který v EU díky administrativě může trvat delší dobu. Nemůžeme a nesmíme Vás nabádat k jeho užívání. Výše  popsané užívání  i uvedené dávkování v CZ jazyce má tedy pro soulad se zákonem jen informační  charakter.. Naše balení Phellinus linteus- Ohňovec brázditý pro orální použití je určeno výhradně pouze pro export SNS , RU , USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/: kde se  Phellinus linteus- Ohňovec brázditý může uživát. Pro případné Vaše rozhodnutí pro orální užívání v CZ  platí doporučení užívání tak jako pro SNS , RU , USA / CAN /AUS/ JPN/ RUS/ TWN/:  Orální užívání v CZ a EU je pouze na vlastním rozhodnutím uživatele. Dovozce nemá  za toto rozhodnutí žádnou odpovědnost.

Co je to Novel Food?** Novel Food je definována jako potravina, která nebyla spotřebována do značné míry lidmi v Evropské unii před rokem 1997, kdy první nařízení EU  o nových potravin vstoupila v platnost. "Novel Food"  mohou být nově vyvinuté nebo inovační potraviny vyrobené za použití nových technologií a výrobních procesů, stejně jako jídlo tradičně vyrobené pouze mimo EU a čekající na schválení. Nové  potraviny zahrnují výrobky , doplňky stravy nebo také nové  zemědělské produkty ze třetích zemí.Definice EU zde 

What is Novel Food?
Novel Food is defined as a food that has not been consumed to a large extent by people in the European Union before 1997, when the first EU food regulation came into force. "Novel Food" can be newly developed or innovative foods produced using new technologies and production processes, as well as food traditionally produced only outside the EU and pending approval. New foods include products, food supplements or new agricultural products from third countries. EU definitions here

Doporučení : účinky našich přípravků podporuje a posiluje každodenní pití alkalické vody. Tu si jednoduše vyrobíte pomocí Naturgreen® filtrační konvice s alkalickým vodním filtrem. Více informací naleznete ZDE

Doporučujeme Vám s našimi produkty užívat naše čisté, přírodní bylinkové a ovocné směsi od Naturgreenu, které  uspokojí nejen Vaši žízeň, ale pomohou Vám i s Vašimi zdravotními neduhy. Jsou pečlivě „namíchány“ v synergii tak, aby spolu násobily synergický efekt, jednotlivých léčebných procesů a tím připravily rychleji Vaše tělo pro návrat do zdravé  rovnováhy a harmonie. Více info  najdete zde 

Dovozce/Importér/výrobce 

GLORIA IMPORT CZ, s.r.o.

Ukrajinská 728/2, Praha 10100

IČ 28579097 Země původu suroviny Čína


We encourage you to read more interesting product information, scientific studies, and new healing issues you can find here

Doporučujeme vám přečíst si další zajímavé informace o produktu, vědecké studie a novinky v oblasti léčení, které naleznete zde

http://mynatureproduct.com/ohnovec-brazdity-extrakt/

http://mynatureproduct.com/ohnovec-pomaha-proti-rakovine-prostaty.html