Obchodní  podmínky (VOP)

 na  internetovém obchodě - e-Shop www.naturgreen

provozovatel firma : Gloria Import CZ s.r.o

Sídlo: Chudenická 1059/30, 10100 Praha 10-Vršovice, IČ: 28579097, plátce DPH CZ 28579097

Adresa pro výdej ,odesílání a přijímání zboží je  Gloria Import CZ s.r.o Rooseveltova 115, Olomouc, 77900.

(dále jen „Kontaktní adresy“)

Adresa elektronické pošty: leos.n@seznam.cz  (dále jen „Kontaktní email“)
 

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí :
 • 1/ pro nákup v internetovém obchodě www.naturgreen.cz v sekci  eshop (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném Prodávajícím.
 • 1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, objednávka a potvrzení jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
 • 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 • 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
 • 1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

 • 2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
 • 2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • 2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také Uživatelem.
 • 2.4. Zboží prodávané prostřednictvím webového rozhraní obchodu jsou doplnky stravy  a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, Kupující provádí objednávání zboží:

 • bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak) nebo
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího a to v pracovní dny od 8 h do 17h ve všech případech s poviností zavazující se k platbě. 

Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží) a počet ks zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní pokud je to možné může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Uživatelský účet

 • 3.2.1. Při registraci a při objednávání zboží (při využití uživatelského účtu i jinak) je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a aktuální.
 • 3.2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Prodávající povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 3.2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 • 3.2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Přístup do webového rozhraní je zajištěn pro všechny druhy operačních systémů u osobních počítačů Microsoft Windows, macOS a Linux, u mobilních telefonů Android, iOS a HarmonyOS.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní obchodu a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má přednost cena ve webovém rozhraní obchodu. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní obchodu uvedeno výslovně jinak).

3.4. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.5. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím sjednaných podmínek je zachována.

3.6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn Kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.

3.7. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:

 • objednávání zboží e-shop (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu, uvede jeho počet, případně označení zboží podle položek v prezentaci/katalogu Prodávajícího, jeho velikost a barvu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně dodací adresy,
 • identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, včetně fakturačních údajů (pokud je vyžadováno); a
 • informace o nákladech spojených s balením, dopravou nebo dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.8. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ s následným potvrzením zavazujícím se k platběÚdaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení je samo o sobě přijetím (akceptováním ) objednávky ve smyslu odst. 3.10 těchto obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

3.10. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky dle odst. 3.8.(pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.11. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.12. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3.10 těchto obchodních podmínek.

3.15. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.16. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst. 3.10 telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.10 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.  U zboží vyráběného na míru či na přání Kupujícího lze zrušit objednávku pouze do okamžiku, než se dané zboží začne vyrábět.

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedené ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu i některým z níže uvedených způsobů:

 • platba v hotovosti – při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího;
 • platba v hotovosti – při zasílání zboží na dobírku
 • bankovním převodem na účet  (pro platby za zboží doručované do České republiky) a (pro platby za zboží doručované na Slovensko) Prodávajícího, který bude na požádání sdělen nebo bude uveden na vystavené faktuře za objednané zboží (dále jen „Účty Prodávajícího“)

 Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR, pro platby dodávek zboží na Slovensko, ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní obchodu ke dni objednávky).

4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 10.000,- Kč nebo při úpravě zboží dle přání Kupujícího)  tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním převzetí zboží expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.12. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Balné se neúčtuje. Přebírá-li Kupující zboží v osobně na Kontaktní adrese Prodávajícího, je Prodávající povinen mu telefonicky nebo elektronickou poštou oznámit, kdy se má dostavit k převzetí zboží.

4.13. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.14. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.15. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

4.17.Vývoz-export zboží do třetích zemí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí vždy výklad kupní smlouvy v českém jazyce.Export zboží prostřednictvím kupujícího nebo třetích osob mimo EU je možný pouze za dodržení podmínek uvedených v návodě k použití výrobku, rovněž ho není možný bez souhlasu prodávajícího měnit. Objednaný – zakoupený  výrobek - produkt má takové vlastnosti, které si strany ujednaly před zakoupením a které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy pro tento výrobek prováděné. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto obvyklým užíváním výrobku. Doplnění pro vývoz zboží kupujícím v CZ nebo EU do třetích zemí mimo EU. Léky, léčiva a zdravotní potřeby doplňky stravy je možné většinou bezcelně vyvážet pouze pro osobní potřebu. Veškeré informace je možné najít na internetových stránkách celní správy – www.celnisprava.cz

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, dále o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a následně znehodnotil nebo poškodil výrobek ,nebo o dodávce novin, periodik nebo časopisů.V případě předplatného novin a časopisů,  spotřebiteli může také odstoupit od kupní smlouvy musí, ale zaplatit za již dodané kusy.

Zákon stanoví 14 denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě jde o používání zboží, při kterém se jeho hodnota snižuje. I tak můžete od smlouvy odstoupit. Na základě toho však nemusí být vrácena celá kupní cena. (jedná o náklady na uvedení zboží do původního stavu, vyčištění a podobně)

Vrácené zboží by tak nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Byla-li snížena hodnota vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno na příslušném formuláři zde ve lhůtě dle předcházející věty a to vždy doporučeně bud na kontaktní adresu (pouze dop.psaní) či na Kontaktní email prodávajícího nebo v případě zboží na adresu dle pokynů bod 5.14. na adresu importéra nebo prodávajícího. Spotřebitel může také odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoliv jednoznačným a prokazatelným prohlášením a to mailem, zprávou nebo telefonátem na kontaktní email nebo telefon.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Pokud možno mělo by být zboží Prodávajícímu vráceno (nikoli na dobírku, kterou Prodávající nepřijímá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě neodstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny. Doplnění viz dole  *5.10.(1) 

5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

5.13 Odstoupení od smlouvy z hygienických důvodů ujednání upřesnění.

Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, aniž je tím v některých případech zbaven svého práva odstoupit od smlouvy.

Zboží vybalené z takzvaného „posledního“ hygienického obalu (vyzkoušené či nevyzkoušené) není možné vracet z důvodu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů a není jej možné vrátit. Jedná se (např. doplňky stravy, alkalické konvice, zubní kartáčky, sprchy, respirátory, zubní sprchy, vodíkové lahve, ale i další výrobky, které svoji povahou splňuji hygienický obal)

Co se tohoto zboží týče, může tato povaha zboží odůvodnit jeho zabalení z důvodů ochrany zdraví obyvatelstva nebo i s dalších hygienických důvodů. Vynětí takového zboží z obalu tedy vede ke ztrátě záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny. Jakmile bylo toto zboží spotřebitelem vyňato z „posledního“ obalu (či obal by spotřebitelem poškozen) a tím zbaveno záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny, hrozí, že takové zboží již nemůže být znovu použito třetí osobou, a z tohoto důvodu nemůže být uvedeno na trh.

Na základě těchto obchodních podmínek je spotřebitel poučen o svých právech s tím, že v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel odpovídá a prodejci náleží podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64) (bylo by zboží spotřebitelem vyňato z hygienického obalu) kompenzace hodnoty zboží, tak aby bylo zboží, pokud je to možné uvedeno do stavu, tak aby mohlo být dále prodejné i za menší částku než je cena obvyklá.

5.14. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě neodstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.Doplňující údaje spotřebitelské smlouvy ,které jsou po objednání uzavřeny pro CZ  přeprava, platby poštovné, dárky zdarma...Smluvní cena za nepřevzetí zásilky,  která bude zákazníkovi dodatečně účtována při prokazatelném nepřevzetí zásilky je 120 Kč. Adresa pro vrácení zboží tj.reklamace -vratky , odstoupení od smlouvy, příjmáme pouze do našich skladů importéra na adrese :Gloria Import CZ s.r.o, Rooseveltova 115, 77900 Olomouc. Doručení formou balík - dobírka na poštu, úloženky, boxy ,nepříjmáme!

6. Odpovědnost za vady a reklamační řád

6.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na Kontaktní adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.6 Reklamační řád

6.6.1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6.2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.

6.6.3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.6.4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího na Kontaktní e-mail prodávajícího nebo e-mail leos.n@seznam.cz  (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

6.6.5. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.

6.6.6. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu např. u produktu „Biogenerátor „

6.6.7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • Informování Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně.
 • Pro oznámení reklamace může Kupující využít reklamační formulář, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení ve webovém rozhraní obchodu.
 • Doručení reklamovaného zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

6.6.8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalivostí,nebo nedodržením návodu k použití.. 

7. Ochrana osobních údajů nahrazuje bod 7.1 nově zde GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) zde

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás dovolujeme informovat, že vaše osobní údaje a kontaktní emailová adresa, uvedená při uskutečnění vaší objednávky, včetně telefonu a adresy vaší fyzické osoby je nad rámec zákonných povinností. Pro objednání zboží a jeho dodání je nevyhnutelné, abyste nám jako  zákazník poskytl své osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa, telefonický a e-mailový kontakt. Toto vaše rozhodnutí je dobrovolné a svobodné  a my podle článku 13 ods. 2 písm. e) nařízení  vás  jako  zákazníka pouze informujeme o tom, že vaše osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu.  V případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytnete, poté s vámi nemůžeme uzavřít kupní smlouvu.

Vaše osobní údaje a kontaktní emailová adresa nebudou při zpracování k uvedeným účelům, profilovány ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Vaše poskytnuté osobní údaje a kontaktní emailová adresa bude zpracovávána  v automatizovaně a elektronické podobě či manuálně v písemné podobě pouze za účelem uzavření kupní smlouvy a následného odeslání zboží.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

8.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.

9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

9.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

9.6. „Disclaimer (vyloučení odpovědnosti) Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl sestaven s nejvyšší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít záruku.

Jakožto poskytovatelé služeb jsme podle § 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (s ohledem na směrnici 32000L0031), odpovědní za obsah přenášených informací. Podle § 6 téhož zákona nicméně nejsme povinni dohlížet na obsah námi přenášených či ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na jejich protiprávní obsah. Veškerý zveřejněný obsah na www.naturgreen.cz (texty, grafika, obrázky) a informace může mít v některých případech pouze informativní charakter.Povinnosti odstranit či zamezit užití těchto informací podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Takové ručení je však možné teprve od okamžiku vejití konkrétního porušení práva ve známosti. Některé články,texty,či posouzení ,recenze nebo srovnání výrobků, tak mohou být přebrané z jiných volně dostupných serverů ,ale na takové informace nelze s naší strany poskytnout žádné záruky  Budeme-li o příslušném porušení práva informováni, bezodkladně takový obsah odstraníme.

9.7. Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy( prokliky) na externí internetové stránky třetích osob, jejichž obsah nemůžeme ovlivnit. Proto nemůžeme za tento cizí obsah ani převzít záruku. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly k okamžiku uvedení odkazu na ně přezkoumány z hlediska možného porušení práva. Protiprávní obsah k tomuto okamžiku objeven nebyl. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek bez důvodného podezření na konkrétní porušení práva nicméně není únosné. Budeme-li o porušení práva informováni, bezodkladně takové odkazy odstraníme.

9.8. Obsah webové nabídky

Snažíme se o to, aby naše webová nabídka byla stále aktuální a po obsahové stránce správná a úplná. Přesto výskyt případných chyb nelze zcela vyloučit. Proto neručíme za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení, které se vztahují na škody hmotného nebo myšlenkového charakteru, které byly způsobeny využitím nebo nepoužitím poskytnutých informací, resp. užitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, jestliže chybné informace nebyly poskytnuty úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 
Všechny nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku, nebo její zveřejnění dočasně nebo definitivně zastavit.“Některé návody k použití (či ošetření výrobku) mohou být u jednotlivých sekcí výrobků  vhodně doplněny o pokyny -upozornění  či rady, které však nenají  zásadní vliv či význam na užívání výrobku. Některé obrázky u jednotlivých nabídek zboží mohou být dle povahy věci -výrobku ilustrační.

9.9. Naše společnost se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší domovské stránce www.naturgreen.cz  a obsahy odkazů si nepřivlastňujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na této naší webové stránce www.naturgreen.cz .Tímto výslovně prohlašujeme, že v okamžiku umístění linků příslušné zalinkované stránky nevykazovaly žádné ilegální obsahy. Na aktuální a budoucí uspořádání, obsahy nebo autorství zalinkovaných/připojených stránek nemáme v žádném případě jakýkoliv vliv. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů všech zalinkovaných nebo připojených stránek, i přesto, že jsme na ně z našich webových stránek odkazovali. Toto ustanovení platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci naší internetové nabídky, stejně jako pro cizí příspěvky v námi zřízených nebo provozovaných návštěvních knihách, diskusních fórech a mailingových seznamech a pro jiné interaktivní obsahy stránek, které může uživatel naší webové nabídky vyplnit nějakým obsahem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště za škody, které vzniknou užitím nebo nepoužitím takto nabízených informací, ručí pouze ten, který stránky, na které jsme odkazovali, nabízí.Tento text je uveden také na naší webové stránce a je tak viditelný každému návštěvníkovi. 

9.10. Poradna na webu : vyloučení zodpovědnosti

Všechny tyto informace  v sekci poradna nenahrazují konzultaci s lékařem ani lékárníkem. Dodavatelé-výrobci neručí za žádnou újmu způsobenou využitím informací zde obsažených, nebo jejich mylnou interpretaci. Veškerý zde zveřejněný obsah (texty, grafika, obrázky) a informace má pouze informativní charakter. Nejedná se tedy v žádném případě o náhradu odborných lékařských konzultací, diagnostických a léčebných postupů. Nikdy neodmítejte odbornou lékařskou pomoc nebo neodkládejte její vyhledání jenom na základě informací z internetu. Nikdy nespoléhejte pouze na informace z těchto webových stránek namísto vyhledání odborné lékařské pomoci. Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálů nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav. Doplňky stravy obsahují potravní doplňky, což jsou nutriční faktory (vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem, které se přidávají do potravin za účelem obohacení a zvýšení jejich výživové hodnoty.Pokud si nejste jisti vždy konzultujte souběžné  užívání léků a doplňků stravy se svým lékařem nebo lékárníkem.

9.11. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.12. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem)

9.13. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku). Změna bude vždy využitelná, nastane-li taková změna okolností, která bude podstatná, nepředvídatelná a dotčenou stranou neovlivnitelná.

10 Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

10.1. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.2. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.


Doplňující údaje obchodních podmínek a  spotřebitelské smlouvy  v CZ ,které jsou po objednání  uzavřeny pro CZ a  SK  přeprava, platby poštovné, dárky zdarma...

Přehled možných způsobů platby a  doručení zásilek a jejich ceny s DPH

Osobní vyzvednutí na pobočce v Olomouci platba hotovost 0,- Kč /EUR

(možné až po domluvě času odběru)  

Doručovací služba Kurýr123 - normální balík – dobírka  7-9 EUR  podle zvolené dopravy.

Poštovné včetně doběrečného nad nákup nad 100 EUR  s DPH  0,- Kč

S důvodů vyšších nákladů pro administraci a  přeposílání EUR na CZK dopravcem je přepočet

pro zasílání na SK kurz 23 Kč /1 EUR

V.O ceny bez DPH do SK a CZ pouze pro firmy, které se prokáží platnou registrací DPH v CZ nebo  SK.


Přehled možných způsobů platby a  doručení zásilek a jejich ceny s DPH V CZ v Kč 

Osobní vyzvednutí na pobočce (sklady)  je možné pouze v Olomouci Rooseveltova 115, platbou v hotovosti.(možné až po domluvě času odběru)

Nákup nad 1500 Kč s DPH  0,- Kč

Doručovací služba DPD - normální balík – dobírka  120,- Kč

Doručovací Česká pošta  - normální balík – dobírka  120,- Kč

 Doplnění podmínek pro přepravu našeho zboží:

úloženky,  zásilkovny, uložní boxy atd.nevedeme a nenabízíme.Tyto malé firmy především  forma úloženky a  jejich provozovny, kde je zboží následně uloženo a pak vydáno, nejsou většinou  vůbec registrovány jako potravinářský podnik u SZPI a navíc co je důležité nemají zpracován bezpečnostní systém varování HACCP !

Pro  doručení  k vám  využíváme pro naše doplňky stravy  pouze přepravceGeis,  PPL ,Česká pošta, DPD, Top Trans. Tyto všechny naše přepravní společnosti jsou sice o něco dražší,ale jsou všechny registrovány jako potravinářský podnik  u SZPI. Všechny tyto přepravní společnosti mají pro přepravu a skladování potravin (doplňků stravy) zpracován systémem varování HACCP („Systém rozhodujících bodů pro ovládání nebezpečí na základě analýzy.") tak jak zákon nařizuje. HACCP jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Systémy HACCP jsou obecně pro provozovatele potravinářských podniků považovány za užitečný nástroj pro omezování nebezpečí a rizik, která se mohou u potravin  včetně skladování a manipulace vyskytnout.

Uvádíme zde příklad povinností:

Před realizací HACCP v jakémkoli podniku musí provozovatel potravinářského podniku nejdříve splnit základní požadavky na hygienu potravin daných zákonem a zajistit činnosti v rámci „Programu nezbytných předpokladů" (čištění a sanitaci, kontrola škůdců, údržba vybavení a budov, požadavky na osobní hygienu, školení zaměstnanců, požadavky na přepravu, postup pro zabránění křížové kontaminace, kontrola alergenů atp.). Pro účinné fungování principů HACCP je nezbytné přesvědčení a schopnosti vedoucích pracovníků i dalších pracovníků společnosti. Při identifikaci nebezpečí a míry rizika, můžeme kontrolu nad procesem vdané operaci získat pomocí sepsání a dodržování „správné výrobní praxe" (pracovní postup), nebo kontrolou na úrovni CP „kontrolního bodu" nebo v případech, kdy je vysoké riziko, že se nebezpečí projeví, sledujeme operaci formou CCP, tedy „kritického bodu".Při dopravě potravin může být tímto bodem např. přepravní teplota. V obchodech (úloženky)se pak podle skupin potravin může jednat o příjem potravin, kde lze eliminovat potraviny vykazující příznaky porušení jakosti či zdravotní nezávadnosti nebo se může jednat o teplotu skladování, vlhkost vzduchu při skladování atd.

Pokud není podnik (firma nebo systém) registrován jako potravinářský podnik u SZPI  a nemá zpracován  systémem varování HACCP pro potraviny, není zde  nikdy žádná záruka toho, že výrobky od nás budou skladovány a následně doručeny  v takové kvalitě, jaké odcházejí od nás. Děkujeme za vaše pochopení záleží nám vždy především na vašem zdraví a na kvalitě našich výrobků.


*5.10.(1) Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě neodstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.Doplňující údaje spotřebitelské smlouvy ,které jsou po objednání uzavřeny pro CZ  přeprava, platby poštovné, dárky zdarma...Smluvní cena za nepřevzetí zásilky,  která bude zákazníkovi dodatečně účtována při prokazatelném nepřevzetí zásilky je 120 Kč. Adresa pro vrácení zboží tj.reklamace -vratky , odstoupení od smlouvy, příjmáme pouze do našich skladů importéra na adrese : Gloria Import CZ s.r.o, Rooseveltova 115, 77900 Olomouc. Doručení formou balík na poštu, úloženky, boxy ,nepříjmáme!


CZ + SK dárky...

Nárok na dárek zdarma  za nákup  je  součet jednotlivých položek a je odstupňován výší nákupu. Ten vzniká  jen  jeli vyhlášena akce "dárek "a počítá se vždy pouze  s ceny za nákup zboží  s DPH v Kč nebo pro jinné měny stanoveným přepočítavajícím kurzem. Přepravné  PPL nebo DHL nebo jiná smluvní přeprava  se nezapočítává do výše nákupu.

Nárok na dárek nevzniká při objednávce 5+1 ,nebo 6+1 zdarma,  pří  vyhlášené akci navíc zdarma nebo u některých doprodejů zboží či případných slev . Nárok  na dárek nevzniká u  objednávky balíček  na hubnutí, dále jen jakýkoliv balíček. V této  akci" balíček" či (produktové balíčky), zde jsou produkty -dárky zdarma již obsahem balíčku .

Akce neplatí a nesčítá se na jakýkoliv  výrobek , který není pokládán za doplněk stravy (konvice, biogenerátory,sprchy a další ) Slevy 5+1  nebo 6+1 nebo i další akční balení a velkoobchodní slevy, nelze sčítat a mezi sebou kombinovat, platí vždy jedna sleva nebo nabídka.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy, bonusy a dárky změnit, ... Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele.


Obchodní spory a jejich řešení

Obchodní spory a jejich soudní řešení jsou řešeny před soudy. Na základě novely zákona o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti 28. prosince 2015 (účinné až od 1. února 2016) zavádí novela  možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a dává tím podnikatelům možnost nacházet oboustranně přijatelná řešení stížností zákazníků. Pokud to dovoluje povaha soudního sporu, lze před podáním návrhu nebo už v průběhu soudního řízení spornou záležitost přednostně vyřešit smírem na návrh kterékoli ze stran. Schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a dodavatelem  bude probíhat vždy přednostně s garancí a prostřednictvím ČOI. Více info pro mimosoudního řešení (www.coi.cz).

V České republice nebo SK  se platí dobírkou nebo  na účet,který bude bude součástí faktury .

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2018

Gloria Import CZ s.r.o

import-export -prodej -výroba

Pro SK všeobecní smluvní podmínky v sekci SK 

GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) zde

Reklamační protokol zde

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy  zde 

 

DALŠÍ MOŽNÍ ZASÍLATELÉ A PRODÁVAJÍCÍ S WEBU NATURGREEN :

Pro tyto firmy platí stejné obchodní podmínky  jako jsou výše uvedené.

LeaGreen s.r.o.  IČO 24821667 neplátce DPH 

  Naturgreen s.r.o.  IČO 24207641 neplátce DPH 

        Porscha Export s.r.o. IČO 29444292 neplátce DPH 

                                                             MEGATRAMPOLINY s.r.o. IČO: 28596722 neplátce DPH 

V případě kolize či neporozumění s některými výše uvedenými body VOP nás můžete kontaktovat na emailu leos.n@seznam.cz  (dále jen „Kontaktní email“) kde Vám vaše dotazy zodpovíme.